روش کار دستگاه صحافی چسب گرم یا همان دستگاه صحافی حرارتی بدین صورت است که در عطف کار شما چسب حرارتی ای را تزریق میکند که این چسب باعث به هم پیوستن اوراق شما میشود ، در این نوع دستگاههای چسب گرم مخزنی وجود دارد که چسب داخل آنها قرار میگیرد و به عطف کار تزریق میشود .